2019. január 18., péntek - Piroska

Közeleg a felsőoktatási felvételi jelentkezés beküldési határideje

Legkésőbb február 15-ig minden felvételizőnek meg kell jelölnie azokat az alap- és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, amelyeken szeptembertől folytatni szeretnék tanulmányaikat.

Célegyenesbe fordult a felsőoktatási jelentkezési időszak, közeledik a február 15-i jelentkezési határidő. A felvi.hu szakértői összegyűjtöttek és megválaszoltak néhány olyan kérdést, amit gyakran feltesznek az Ügyfélszolgálat munkatársainak: (diploma alapján történő) pontszámításról, hátrányos helyzetről és annak igazolásáról, idegen nyelvi érettségi hiányáról, vagy épp a tavasszal letett nyelvvizsgák beszámíthatóságáról.

Hogyan jelöljem, hogy diplomám alapján kérem a pontszámítást?

Alapképzésben, osztatlan mesterképzésen, felsőoktatási szakképzésen a felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. Erről bővebben a felvi.hu „Egyetemek, főiskolák” menüpontjában, a felsőoktatási intézmények meghirdetéseinél lehet olvasni, hiszen ennek lehetősége és feltételei intézményenként változó.

A fenti pontszámítási módszerhez – amennyiben adott intézmény biztosítja ennek lehetőségét, illetve az esetleg támasztott további feltételeknek is megfelel végzettségünk – meg kell adni az E-felvételiben a Felsőoktatási tanulmányi űrlapon a végzettségre vonatkozó adatokat, továbbá a jelentkezéshez csatolni kell a felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének másolatát. Egyéb módon nem kell jelezni, hogy a pontszámítást ilyen módon szeretnénk, az a benyújtott dokumentum alapján fog megtörténni. (Amennyiben a jelentkező igazolja középiskolai és érettségi eredményeit is és azokból szintén meghatározható a felvételi összpontszáma, akkor is érvényesül a kedvezőbb elbírálás elve: azon pontszámítási módszer szerint számolják majd pontjait, amelyik magasabb pontszámot eredményez.)

Ügyeljünk arra, hogy mivel a pontszámítás az oklevél minősítése alapján történik, ezért amennyiben az oklevélen nem szerepel ez az információ, akkor szükséges a minősítést igazoló dokumentum (másolatának) benyújtása is! Figyelni kell arra is, hogy a felsőoktatási intézmény egy vagy két tizedesjegy pontossággal írja-e elő az igazolást, ebben az esetben ugyanis erről külön igazolás szükséges!

Fontos információ, hogy felsőoktatási szakképzés során szerzett oklevélből ezen a módon nem számítható felvételi összpontszám, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget eredményező oklevélnek!

Február 15. után nyelvvizsgázom, beleszámít az majd az eredménybe?

Általánosságban elmondható, hogy a jelentkezés benyújtásakor a jelentkezőnek csak azokat az eredményeket szükséges feltüntetnie, amelyekhez tartozóan már rendelkezik igazoló dokumentummal. A később megszerzendő eredményekre vonatkozóan információt nem kell rögzítenie, hiszen nem ismert, hogy valóban sikeres lesz-e pl. egy, a jelentkezési határidő utánra tervezett nyelvvizsga.

A 2003. január 1. után Magyarországon szerzett államilag elismert nyelvvizsgák, továbbá a külföldi, de már honosított nyelvvizsgák esetében az eredményt igazoló dokumentumot már nem szükséges benyújtani a felsőoktatási felvételi eljárás során, hanem elegendő ennek adatait rögzíteni. (Lásd Tájékoztató „Nyelvtudás igazolása” című fejezetét!)

Természetesen a jelentkezési határidőt követően megszerzett nyelvvizsga adatai a felvételi eljárás során majd az ügyintézési időszakban pótolható, legkésőbb 2018. július 11-ig. Ezek az eredmények a pontszámítás során ugyanúgy figyelembe vehetők.

OKJ szerinti szakképesítéssel rendelkezem, kaphatok a jelentkezési helyemen többletpontot?

Az OKJ szerinti szakképesítés alapján adható többletpont több tényezőtől is függ:

 • 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésnek kell lennie,
 • szakirányú továbbtanulás esetén adható többletpont,
 • mivel a képzési területek szerinti többletpontok kategóriájába tartozik, ezért a fentieken túl abban az esetben, ha a képzési terület intézményei erről úgy döntöttek.

A részletes információk (mi számít megfelelő szintnek, mit jelent a szakirányú továbbtanulás) a Felsőoktatási felvételi tájékoztató „Szakképesítés” című fejezetében olvashatók.

Az E-felvételi felületén a „Többletpontok” menüpontban az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítések részben a legördülő listában már csak azokat a szakképesítéseket láthatja a jelentkező, amelyek a fenti feltételeknek megfelelnek, tehát amennyiben valaki a szakképesítését nem találja a listában, akkor azért a szakképesítésért az éppen megjelölt jelentkezési helyeket tekintve sehol nem adható többletpont (vagy azért mert nem megfelelő szintű, vagy azért mert nem szakirányú, vagy azért mert a képzési területen nem adható érte többletpont).

Régen érettségiztem – régi típusú érettségim van – hogyan számolják a pontjaimat?

Alapvetően a 2005 előtti – azaz nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – középiskolai és érettségi eredmények nem évülnek el, időkorlát nélkül használhatók. Az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az abban foglalt érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg: jeles (5): 100%, jó (4): 79%, közepes (3): 59%, elégséges (2): 39%.

Fentieken túlmenően az általános pontszámítási szabályok érvényesek, amelyek a Felsőoktatási felvételi tájékoztató „Pontszámítás” című fejezetében olvashatók. Tehát a régi típusú érettségivel rendelkezőknek is ugyanúgy meg kell felelniük pl. az adott szakon támasztott érettségi követelményeknek az előírt szinten, mint a kétszintű érettségivel rendelkezőknek (kivéve, amennyiben felsőfokú oklevéllel rendelkezik).

Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha:

 • a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező az általa megjelölt szakra az érettségi pontok számításához szükséges előírt tárgy(ak)ból egyáltalán nem rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel,
 • rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de nem az előírt szinten (pl. amikor követelmény az emelt szintű érettségi),
 • rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de a kedvezőbb pontok elérése érdekében annak szintjén emelni szeretne, eredményén – ugyanazon a szinten, de – javítani szándékozik.

Amennyiben érettségi vizsgát szükséges tenni, akkor arra a felsőoktatási felvételi eljárástól elkülönülten kell jelentkezni. Az erre szolgáló jelentkezési lap és a szükséges tudnivalók a www.oktatas.hu honlapon találhatók.

Mikor minősülök hátrányos helyzetűnek?

A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 10. pontja alapján hátrányos helyzetű az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet több körülmény együttes fennállása alapján kerül megállapításra. Önmagában tehát az, hogy valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, még nem jelenti azt, hogy hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű, ezért még többletpont nem adható.

A felsőoktatási felvételi eljárás során csak a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság olyan igazolása, illetve határozata fogadható el, amelyben egyértelműen megállapításra kerül a jelentkező hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete (tehát ha a határozat csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, akkor az nem fogadható el hátrányos helyzet igazolásaként).

További fontos feltétel, hogy hátrányos helyzetnek a Tájékoztató megjelenése és 2018. július 11. közötti valamely időtartamban kell fennállnia.

A megfelelő igazoló dokumentumra vonatkozó további információk a Felsőoktatási felvételi tájékoztató „Hátrányos helyzet igazolása” című fejezetében olvashatók.

Mit jelent a természettudományos tárgy a középiskolai eredményeknél? Választhatok más tárgyat?

A tanulmányi pontok középiskolai eredmények részénél a választható tárgynak kötelezően egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgynak vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgynak kell lennie. Természettudományos tantárgyak jogszabály alapján csak a következők lehetnek: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

Tehát a fentieken kívül csak abban az esetben kérvényezhető egyéb tantárgy (de akkor is csak természettudományos jellegű tantárgy) beszámítása, ha a jelentkező bizonyíthatóan a fenti tárgyak egyikét sem tanulta középiskolai tanulmányai alatt! Tehát amennyiben valaki tanulta a középiskolai évfolyamok alatt (9-12, vagy 9-13.) bármikor ezeket a tantárgyakat, vagy ezen tantárgyak egy részét, akkor mindenképpen ezek közül lehet csak választani.

Ebben az esetben a jelentkezőnek az a teendője, hogy hogy megkérje (volt) középiskoláját, kérvényezze az Oktatási Hivatalnál annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

A tanulmányi pontok választott természettudományos tárgyának nincs köze az érettségi vizsga választott tárgyához, vagy ahhoz, hogy a képzésen, ahová jelentkezik, milyen érettségi vizsgakövetelmények vannak! Ez csak a tanulmányi pontok középiskolai eredmények részéhez tartozó szabály!

A különböző választási lehetőségekről, kombinációkról ide kattintva találtok további hasznos tudnivalókat.

Nem tanultam idegen nyelvet/nem érettségiztem idegen nyelvből. Jelentkezhetek a felsőoktatásba?

Általában régen érettségizettek esetében merül fel a kérdés, amikor még idegen nyelvből nem volt kötelező érettségi vizsgát tenni. Jó hír, hogy önmagában az idegen nyelvből tett érettségi hiánya még nem kizáró ok, kivétel természetesen akkor, ha olyan szakra jelentkezik a felvételiző, ahol adott idegen nyelvi tantárgy kötelező követelmény. Ha csak választható módon szerepel a követelmények között és a jelentkező más választható tárgyból (tárgyakból) rendelkezik a szükséges eredménnyel, vagy egyáltalán nem is szerepel a követelmények között idegen nyelv, akkor érettségi pontok alapvetően számíthatók.

Ha van emelt szintű kötelezettség valamely tárgyból, vagy az idegen nyelv kötelező, akkor a szükséges tárgyból vagy tárgyakból viszont érettségi vizsgát szükséges tenni a május-júniusi vizsgaidőszakban. (Jelentkezni a felvételi jelentkezéstől elkülönülten kell, a www.oktatas.hu honlapon megtalálhatók az információk és az érettségi vizsgára való jelentkezési lap.)

Az idegen nyelv hiánya felmerülhet még a tanulmányi pontok számításakor is, ha a jelentkező idegen nyelvből nemcsak nem érettségizett, hanem abból nem rendelkezik két év végi eredménnyel sem az év végi bizonyítványaiban.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei (korábban 1-4. osztály).

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege szükséges a tanulmányi pontok számításához:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
 • egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

Fenti tantárgyak bármelyikének hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható. Tehát ha a középiskolai tanulmányok alatt sem tanult valaki idegen nyelvet, akkor tanulmányi pont nem számítható, azonban még sem okozza azt, hogy ne tudna a jelentkező felvételt nyerni, hiszen ebben az esetben csak egyféle módon, az érettségi pontok kétszerese alapján kerül megállapításra a felvételi összpontszám.

További részletek a pontszámítási szabályokkal kapcsolatban: a Tájékoztató „Pontszámítás” című fejezetében.

Hogyan kell igazolni fogyatékosságot?

A felsőoktatási felvételi eljárás során a megfelelően igazolt fogyatékosság esetén többletpont adható. Fontos hangsúlyozni, hogy tartós vagy krónikus betegség nem tartozik a fogyatékosság kategóriájába. Szintén nem tartozik ebbe a kategóriába az, ha valaki tanulási nehézséget igazol. Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2018. július 11. közötti időintervallumban kell fennállnia.

A Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban részletes információk találhatók arról, hogy melyek az elfogadható igazoló dokumentumok és melyek azok, amelyek nem fogadhatók el. Ezeket a tudnivalókat mindenképpen tanulmányozzák azok, akik érintettek lehetnek ebben.

Forrás: Felvi.hu


Megosztás